bgrail.info   
Начало


+ + 
   ...
-
+ 


:
e-mail bdz43r@bgrail.info

За всички намаления има следните общи правила:

 1. Предсигналите се поставят на предсигнално разстояние пред началото на намалението. За удобство, на фигурите е посочено разстояние 1000 м, като най-разпространено, но има някои линии с предсигнално разстояние 700 м, 1200 м или 1500 м, а по теснопътните линии - 400 м.

 2. Указателите се поставят на 200 м пред предсигнала за намаление, освен в случаите по т. 2.

 3. За всички намаления, без тези по т. 3 и 4, обратната страна на табелата за начало на намалението е сигналът "край на намалението".


1. Сигнализиране на обикновено намаление:

 

2. Сигнализиране на съседни намаления:

 - не се допуска намалението с по-висока скорост да е по-късо от 500 м и разликата в скоростите да е по-малка от 10 км/ч;

 - допуска се сигнализиране по аналогичен начин на три съседни намаления, от които второто (средното) е с най-ниска скорост;

 - в посока от по-ниската към по-високата скорост, за второто намаление се поставя само "начало на намалението";

 - в посока от по-високата към по-ниската скорост, указателят за второто намаление се поставя под предсигнала на първото (на общо колче);

 - предсигналът за второто намаление се поставя на предсигнално разстояние от началото, но най-много наравно с началото на първото намаление:

 

 

3. Сигнализиране на прелез с изолирано АПУ (автоматично прелезно устройство) или прелез, необорудван с такова:

 - началото на намалението се поставя на 10 м преди прелеза;

 - след намаляване до означената скорост, ако прелезът е свободен, скоростта може да се увеличава веднага без да е необходимо целият влак да преминава с ниска скорост;

 - обратната страна на началото на намалението е сива и без сигнално значение. Това намаление няма "край на намалението":

 

 

4. Сигнализиране на входните стрелки на гара с РУКЗ (релейна уредба за ключови зависимости):

 - началото на намалението се поставя до първата входна стрелка;

 - след намаляване до означената скорост, ако стрелките са правилно обърнати и коловозът е свободен, скоростта може да се увеличава веднага без да е необходимо целият влак да преминава с ниска скорост;

 - обратната страна на началото на намалението е сива и без сигнално значение. Това намаление няма "край на намалението":

 

5. Сигнализиране на временно намаление за безопасност на работещите по железния път:

 - максимална дължина на намалението - 1000 м;

 - максимална продължителност - 8 часа;

 - максимална скорост на преминаване - 25 км/ч;

 - това намаление няма указател:

 

6. Сигнализиране на намаление за руски вагони:

 - скоростта е означена само на указателя и предсигнала;

 - с намалена скорост преминават само влакове, превозващи руски вагони: